Back Chat / Staying Power (FRA 7")
Pochette recto, verso et label.


     

Back Chat / Staying Power (HOL 7")
Pochette recto et verso.
Back Chat / Las Palabras De Amor (JAP 7")
Pochette recto.